Нова редакція

ДОГОВІР про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

м. Івано-Франківськ

Споживач та

Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр», в особі директора Войтика Вадима Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Івано-Франківської міської ради №164-IX від 14.04.2011 р. (далі — Виконавець), який оприлюднив даний Договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — Договір) як договір приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України,

поіменовані надалі як Сторони, домовились про наступне:

Стаття 1. Поняття та терміни

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Виконавець — суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання Послуги Споживачу відповідно до умов Договору, визначений управителем.

Виробник — суб’єкт господарювання, який виробляє або створює комунальні послуги.

Внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які знаходяться в межах житлового будинку, а також інші технологічні споруди забезпечення системи.

Житловий будинок — будівля капітального типу (в тому числі гуртожиток), споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Згода — ненадання заперечень з боку Споживача щодо умов цього Договору упродовж встановленого Договором терміну.

Компенсація — перерахунок розміру щомісячної плати чи повернення плати на спеціальний картковий рахунок Споживача на підставі Правил, затверджених Виконавцем, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

Нежитлове приміщення ­— приміщення в житловому будинку, що не належить до житлового фонду.

Неналежна якість Послуг — відхилення кількісних і якісних показників Послуги від нормативних, надання Послуги не у відповідності зі стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами, затвердженої структури, періодичності та строків її надання, а також фактичне ненадання Послуги.

Норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

Послуга(и) — житлово-комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Споживач — фізична або юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу, є власником (орендарем, наймачем) житлового будинку, квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником (орендарем, наймачем) нежитлового приміщення.

Уповноважений представник Споживача — фізична або юридична особа, яка представляє інтереси всіх Споживачів, що проживають (розташовані) в одній квартирі (житловому приміщенні в гуртожитку, нежитловому приміщенні) і повноваження якої визнаються іншими споживачами чи ґрунтуються на довіреності.

Управитель – особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд і забезпечує належну експлуатацію відповідно до закону та договірних умов (у випадку відсутності такої особи функції управителя виконує балансоутримувач).

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — господарська діяльність Виконавця, спрямована на задоволення потреб Споживача щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту житлового будинку, а також утримання прилеглої до нього (прибудинкової) території згідно із законодавством.

1.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є забезпечення Виконавцем надання Послуг у житловому будинку, який перебуває на балансі КП «Єдиний розрахунковий центр», власники якого не визначили Виконавця житлово-комунальних послуг самостійно, а Споживачем — забезпечення своєчасної оплати цих Послуг у строки та на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Невід’ємною частиною цього Договору є рішення органу місцевого самоврядування Івано-Франківська про встановлення тарифу, його структури, періодичності та строків надання Послуг.

2.3. Розмір щомісячної плати за надані Послуги встановлюється для кожного Споживача окремо на підставі рахунку-фактури, залежно від кількісних та якісних показників фактичного надання Послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинку (споруди) та прибудинкової території.

2.4. Кількість та обсяг пільг з оплати послуг встановлюється для кожного Споживача окремо, згідно законодавства та наявності відповідних підстав.

Стаття 3. Обов’язки Виконавця

Виконавець зобов’язаний:

3.1. Забезпечувати своєчасне надання Послуг належної якості згідно із законодавством та умовами цього Договору.

3.2. Відповідно до законодавства та Основних умов надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання Послуг в установлені законодавством строки.

3.3. Здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлового будинку.

3.4. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

3.5. Відшкодовувати Споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю Споживача внаслідок неналежної якості Послуг у встановленому порядку.

3.6. Своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов’язаних з наданням Послуг неполадок, що виникли з його вини, якщо така вина належним чином встановлена.

3.7. Надавати Споживачеві інформацію (шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків, на сайті Виконавця) про перелік Послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання Послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання Послуг, тощо.

3.8. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і надавати Споживачу Компенсацію у випадку надання Послуг неналежної якості.

3.9. За наявності технічної можливості за замовленням Споживача надавати останньому разові послуги (ремонт, заміна сантехнічного обладнання тощо) за тарифами, встановленими в прейскуранті Виконавця.

3.10. Своєчасно ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг.

3.11. Компенсовувати Споживачу перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт в установленому законодавством розмірі відсотків щомісячної плати за Послугу за кожну добу її ненадання.

Стаття 4. Обов’язки Споживача

Споживач зобов’язаний:

4.1. Оплачувати Послуги в установлені цим Договором строки та порядку, а також передбачену Договором неустойку.

4.2. Своєчасно інформувати Виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах житлового будинку, квартири, приміщення.

4.3. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем з метою:

— запобігання або ліквідації аварій — цілодобово;

— встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду — згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

4.4. Своєчасно вживати заходів щодо усунення неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з власної вини, якщо така вина належним чином встановлена.

4.5. Проводити за рахунок власних коштів ремонт належної Споживачу (винайнятої Споживачем – якщо це передбачено договором найму) приміщення, квартири, кімнати, у передбачених випадках брати дольову участь у ремонті житлового будинку.

4.6. Дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

4.7. Проводити відключення або включення внутрішньобудинкових систем тільки з залученням представників Виконавця, Управителя чи уповноважених ними осіб.

4.8. Своєчасно проводити підготовку належної чи винайнятої Споживачем квартири, кімнати, приміщення та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.9. Забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і електричної енергії та не втручатися в їх роботу.

4.10. Утримувати внутрішньоквартирне обладнання та мережі у належному стані.

4.11. Дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, зберігати товарно-матеріальні цінності у житловому будинку, квартирі, кімнаті, приміщенні відповідно до санітарних та пожежних вимог, встановлених законодавством.

4.12. Укласти Договір, підготовлений Виконавцем на основі типового договору у відповідності до ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Стаття 5. Права Виконавця

Виконавець має право:

5.1. Вимагати від Споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у будинках (гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

5.2. Доступу в приміщення Об’єкта з метою ліквідації аварій, усунення неполадок, встановлення і заміни обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів у визначеному законодавством порядку.

5.3. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов’язаних з отриманням Послуг неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;

5.4. Отримувати від Споживача у повному обсязі платежі за Послуги в установлені цим Договором строки та порядку.

5.5. Стягувати з Споживача в судовому порядку заборгованості з оплати Послуг, штрафні санкції, відсотки та збитки.

5.6. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги неустойку (пеню), передбачену цим Договором та (або) законодавством.

5.7. Здійснювати обробку персональних даних Споживача, дії щодо їх захисту, а також надавати часткове або повне право обробки персональних даних третім особам для цілей, пов’язаних із виконанням цього Договору та у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 6. Права споживача

Споживає має право на:

6.1. Своєчасне отримання Послуг належної якості згідно із законодавством.

6.2. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у встановлені законодавством строки.

6.3. Компенсацію у разі їх ненадання Послуг або надання їх не в повному обсязі та в інших встановлених цим Договором випадках.

6.4. Проведення перевірки кількісних та якісних показників надання Послуг в установленому порядку.

6.5. Зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством.

6.6. Відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок ненадання послуг або надання Послуг неналежної якості.

6.7. Своєчасне отримання від Виконавця інформації про перелік Послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, умови, структуру, періодичність та строки надання Послуг тощо.

6.8. Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних, мати доступ до своїх персональних даних, що містяться у базі Виконавця.

6.9. Внесення за погодженням з Виконавцем у Договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

Стаття 7. Вартість послуг

7.1. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить розмір граничного тарифу, затвердженого для Споживача чинним рішенням виконавчого комітету з урахуванням обраної Споживачем структури Послуг, їх кількісних та якісних показників.

У разі зафіксованої актом-претензією неналежної якості Послуг Виконавець надає Споживачу Компенсацію.

7.2. Розрахунковий період за цим договором починається 20 числа місяця, попереднього за звітним і закінчується 19 числа звітного місяця.

7.3. Розмір щомісячної плати за Послуги визначається на підставі рахунку-фактури, доступному для перегляду на персональній сторінці Споживача на сайті domivka.if.ua.

Рахунок-фактура вноситься в електронний обліковий регістр Виконавця.

На вимогу Споживача Виконавець зобов’язаний надати рахунок-фактуру на паперовому носії, засвідченому печаткою Виконавця.

7.4. Рахунок-фактура, складений на підставі цього Договору, є свідченням фактичного надання Послуг та підставою для оплати.

Стаття 8. Порядок оплати

8.1. Оплата Послуг за кожен розрахунковий період здійснюється (платежі вносяться) не пізніше 29 числа звітного місяця.

8.2. Розрахунки за надані Послуги та авансові внески Споживач сплачує готівкою, перерахуванням на поточний рахунок Виконавця або платіжною карткою в національній валюті України.

8.3. Споживач, який прострочив виконання грошового зобов’язання з оплати Послуг, на вимогу Виконавця зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,1% від простроченої суми за кожен день прострочення виконання, якщо інше не встановлено законом.

Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня.

Відповідна вимога Виконавця включається до рахунку-фактури на наступний розрахунковий період окремим рядком.

8.4. Сторони погодили, що незалежно від вказаного в платіжному документі призначення платежу, здійсненого Споживачем, грошові кошти, що надійшли від Споживача зараховуються в наступному порядку:

— у першу чергу погашаються борги Споживача минулих періодів;

— у другу чергу погашаються неустойка (пеня, штраф);

— у третю чергу погашається сума поточних платежів.

8.5. Сторони домовились встановити строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами Виконавця до Споживача про стягнення заборгованості з оплати Послуг, що надаються за цим Договором, та строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами Виконавця до Споживача про стягнення неустойки (пені, штрафу), що виникли з цього Договору.

Стаття 9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

а) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

б) несвоєчасне внесення платежів за Послуги;

в) порушення визначених цим Договором зобов’язань.

9.3. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

а) неналежне надання або ненадання Послуг, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

б) неналежну якість Послуг, що надаються за цим Договором як силами Виконавця, так і на підставі укладених ним субпідрядних договорів;

в) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати Споживачеві Компенсації в установленому законодавством розмірі відсотків щомісячної плати за Послугу за кожну добу її ненадання;

г) порушення зобов’язань, визначених цим Договором.

9.4. Споживач не відповідає за зобов’язаннями Виконавця перед третіми особами, якщо інше не встановлено чинним законодавством, цим договором чи іншою домовленістю Сторін.

9.5. Виконавець не відповідає за зобов’язаннями Споживача перед третіми особами, якщо інше не встановлено чинним законодавством, цим договором чи іншою домовленістю Сторін.

9.6. Жодна із Сторін не відповідає за зобов’язанням іншої Сторони, що виникли до моменту набуття чинності цього Договору.

Стаття 10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.

До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, тощо, але не обмежуються ними.

10.2. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення стороною про настання форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо сторона, яка не може виконати зобов’язання, вжила б заходів, яких вона й справді могла б вжити, для виходу із форс-мажору.

10.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків.

10.4. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну протягом п’яти календарних днів з моменту їх настання.

Споживач інформує Виконавця письмовим повідомленням. Виконавець — офіційним повідомленням через місцеві засоби масової інформації.

Стаття 11. Порядок розв’язання спорів

11.1. У разі порушення Виконавцем умов договору, Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників Послуг тощо.

Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів після отримання повідомлення Споживача.

У разі неприбуття представника Виконавця у визначений Договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, останній вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі.

11.2. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про Компенсацію або видає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

11.4. Усі спори і розбіжності, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.5. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, то спори і розбіжності підлягають врегулюванню в суді за місцем реєстрації (проживання) відповідача.

Стаття 12. Дія договору

12.1. Свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт отримання Споживачем та оплати Послуги.

12.2. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 року. У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку продовженим.

12.3. Договір може бути розірваний достроково у разі:

— переходу права власності (користування) Споживача на квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у будинку (гуртожитку) до іншої особи;

— невиконання умов договору Сторонами;

— з інших обставин, передбачених ст. 634 Цивільного Кодексу України.

12.4. Договір надруковано в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради — газеті «Західний кур’єр».

12.5. На вимогу Споживача у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством, зокрема ч.2 ст. 634 Цивільного кодексу України, Сторони можуть внести до Договору зміни та доповнення. У такому випадку Договір вважається укладеним без урахування обмежень ст. 634 ЦКУ.

Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід’ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу у випадку їх оформлення в установленому порядку.

Стаття 13. Прикінцеві умови

13.1. Всі угоди, переговори і листування між Сторонами, що стосуються предмета цього Договору, що мали місце до укладання Договору, втрачають силу з дня акцепту.

13.2. Сторони визнають дійсність акцептів, повідомлень, вимог, запитів, що були здійснені шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків, на сайті Виконавця, в засобах масової інформації, а також засобами електронного, телефонного, факсимільного чи поштового зв’язку на офіційно повідомлені (чи зареєстровані за однією з Сторін) електронні та поштові адреси, телефони, якщо інше не встановлено цим Договором, вимогами законодавства України чи письмовою домовленістю Сторін.

13.3. Виконавець вважає, що всі підписи, повідомлення, вимоги, запити та акцепти здійснені Споживачем чи Уповноваженим представником Споживача, якщо заперечення проти цього не надійшли упродовж п’яти робочих днів з моменту вчинення відповідних дій.

13.4. Визнання недійсними, в тому числі внаслідок змін до законодавства, окремих положень цього Договору, не тягне за собою недійсності інших положень та Договору загалом.

13.5. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

Стаття 14. Підписи Сторін

Споживач Виконавець
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Підпис_______________________________________

КП «Єдиний розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 35277442, державна реєстрація проведена 05.10.2007 р., номер запису 11191020000005958), р/р 26001300207054 у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, код 35277442

76018, вул. Незалежності, 9, м. Івано-Франківськ

Підпис_______________________________________

рішення 14 сесії міської ради від 15.09.2011 р. №383-14

зі змінами від 29.12.2011 р. №546-18, від 29.05.2012р. № 763-25

Структура, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську

№ п/п Структура послуги Періодичність надання,

послуги

Строки

надання

послуги

1.1 Прибирання прибудинкової території, в тому числі прибирання снігу
1.1.1 Підмітання та транспортування сміття в установлене місце:
– прибудинкової території (крім озелененої смуги) щоденно, крім неділь, святкових днів та часу надання послуги 1.1.2 з 6:00 – до 9:00

( в центральній частині міста з 5:00 – до 7:30)

– озелененої смуги вздовж входів у житловий будинок, газонів, квітників та клумб щотижня крім часу надання послуги 1.1.2 протягом дня
1.1.2 Підмітання снігу товщиною до 2 см, відкидання снігу товщиною понад 2 см, очищення території від ущільненого снігу та льоду, посипання піском майданчиків для відпочинку біля входів у житловий будинок, тротуарів, внутрішньобудинкових проїздів, пішохідних доріжок в межах прибудинкової території в міру

необхідності

першочергово після снігопадів та протягом дня
1.1.3. Згрібання опалого листя, сухих рослин з озелененої смуги вздовж входів у житловий будинок, газонів, квітників, клумб та косіння газонів в міру

необхідності

протягом дня
1.1.4 Очищення урн від сміття та підмітання території під ними щоденно, крім неділь та святкових днів з 6:00 – до 9:00 та протягом дня
1.1.5 Миття урн, вологе протирання лавочок, інших елементів прибудинкових територій у міру необхідності у літній період протягом дня
1.1.6 Прибирання дворових туалетів щотижня протягом дня
1.1.7 Догляд за зеленими насадженнями (обкопування дерев та кущів, поливання, прополювання клумб тощо) в міру необхідності згідно графіків
1.1.8 Виконання інших робіт (вивішування та знімання прапорів; встановлення огорож у місцях, небезпечних для пішоходів тощо) в міру

необхідності

протягом дня
1.2 Технічне обслуговування та енергопостачання ліфтів (за наявності)
1.2.1 Перевірка роботи та технічного стану ліфтів і систем диспетчеризації, забезпечення безпечної роботи ліфтів щомісяця та

в міру необхідності

згідно регламенту та графіків
1.2.2 Аварійне обслуговування ліфтів (звільнення пасажирів, що застрягли) за фактом цілодобово
1.2.3 Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів, ремонтні роботи щомісяця та в міру необхідності згідно графіків
1.2.4 Енергопостачання ліфтів постійно
1.3 Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових системи холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації
1.3.1 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення:
– регулювання та гідравлічне випробовування щоквартально та в міру необхідності згідно графіків
– заміна прокладок у водопровідних кранах та поновлення сальникових ущільнень, ущільнення згонів та стиків труб, усунення засмічень мереж, прочищення сифонів, лежаків, закріплення приладів і трубопроводів, перевірка та усунення несправностей каналізаційних витяжок, утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок та виконання інших передбачених процедур з технічного обслуговування в міру

необхідності

згідно графіків
– усунення незначних аварій за фактом цілодобово
1.3.2 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання:
– регулювання та гідравлічне випробовування щоквартально та міру необхідності згідно графіків
– промивання трубопроводів та приладів центрального опалення до початку опалювального сезону та після його закінчення згідно графіків
– консервація та розконсервація системи центрального опалення по закінченні та на початку опалю­вального сезону згідно графіків
– усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі, заміна прокладок за фактом згідно графіків
– огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, клапанів, кранів, вентилів, засувок, запірної арматури, бойлерів, змійовиків, змішувачів, грязьових відстійників, повітрозбірників, компенсаторів щоквартально згідно графіків
– перевірка контрольно-вимірювальних приладів щоквартально згідно графіків
– поновлення сальникових ущільнень, укріплення ізоляції, закріплення приладів та трубопроводів, усунення засмічень мережі та виконання, підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, інших передбачених процедур з технічного обслуговування в міру

необхідності

згідно графіків
1.3.3 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації:
– підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації на початку весни та зими згідно графіків
– закріплення водостічних труб, колін, воронок, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення нещільностей водостічних труб в міру

необхідності

згідно графіків
1.3.4 Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації проводиться відповідно до основних умов надання послуги
1.4 Технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього благоустрою
1.4.1 Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів двічі на

місяць

згідно графіків
1.4.2 Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану двічі на

місяць

згідно графіків
1.4.3 Технічне обслуговування фундаментів, підвальних приміщень, стін, фасадів будівель, перегородок, перекриттів та підлоги, даху та покрівлі, сходів та балконів, прорізів. в міру необхідності згідно регламенту
1.4.4 Усунення дрібних несправностей у фундаментних стінах що не пов’язані з підсиленням або перемуруванням фундаменту в міру

необхідності

згідно регламенту
1.4.5 Укріплення, дрібний ремонт парапетів, сталевих грат, огорожі. Ремонт оголовків вентиляційних шахт, каналізаційних стояків та інших виступних частин даху в міру

необхідності

згідно регламенту
1.4.6 Ремонт дверей та люків горищ, їх утеплення, улаштування запорів тощо в міру необхідності згідно регламенту
1.4.7 Ремонт та скління вікон та світлових ліхтарів з промащуванням фальців, дрібний ремонт ліхтарів в міру необхідності згідно регламенту
1.4.8 Ремонт водостічних лійок, труб, лотків кілець, а також покрівлі у місцях установлення антени, навколо труб та інших виступних частин на покрівлях в міру необхідності згідно регламенту
1.4.9 Ремонт та заміна окремих віконних коробок та підвіконь на 2% загальної їхньої кількості, дрібний ремонт віконних рам простругуванням та нашиванням планок в міру необхідності згідно регламенту
1.5 Обслуговування димових і вентиляційних каналів
1.5.1 Перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах один раз або двічі на рік згідно графіків
1.5.1 Перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах двічі на рік згідно графіків
1.5.2 Прочищення димових і вентиляційних каналів від сажі та пропалювання димових труб будинків. в міру

необхідності

згідно графіків
1.6 Освітлення місць загального користування та (за наявності) підкачування води
1.6.1 Енергопостачання постійно
1.6.2 Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів електроосвітлення та засобів підкачування води) щомісячно та в міру необхідності згідно графіків
1.6.3 Заміна лампочок у місцях загального користування в міру

необхідності

першочергово, в межах будинкового ліміту
1.6.4 Дрібний ремонт електропроводки (крім квартирної) в міру

необхідності

першочергово
1.6.6 Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв в міру

необхідності

першочергово
2.1 Прибирання сходових кліток
2.1.1 Вологе підмітання сходових площадок і маршів першого поверху два рази в тиждень згідно графіків
2.1.2 Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище першого поверху щотижня згідно графіків
2.1.3 Миття сходових площадок і маршів два рази в місяць згідно графіків
2.1.4 Вологе протирання поручнів на сходових площадках і маршах два рази в місяць згідно графіків
2.1.5 Вологе протирання дверей, підвіконь, віконних огорож, опалювальних приладів, поштових скриньок, зовнішніх поверхонь електрощитів щоквартально згідно графіків
2.1.6 Обмітання пилу, павутиння зі стель щоквартально згідно графіків
2.1.7 Очищення приямків з металевою решіткою при вході в під’їзд щомісяця згідно графіків
2.1.8 Підмітання майданчиків перед входом в під’їзд щотижня згідно графіків
2.1.9 Миття вікон на сходових площадках і маршах двічі на рік згідно графіків
2.1.10 Прибирання ліфтових кабін щотижня згідно графіків
2.2 Сервісне обслуговування домофону (за наявності)
2.2.1 Перевірка працездатності обладнання щомісяця згідно графіків
2.2.2 Виконання необхідних профілактичних та / або ремонтних робіт в міру

необхідності

згідно графіків
2.2.3 Енергопостачання домофону постійно
3.1 Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі
3.1.1 Підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування сміття в установлене місце двічі на рік згідно графіків
3.2 Дератизація (за наявності підвалу)
3.2.1 Проведення дератизації в міру необхідності згідно графіків
3.3 Дезінсекція
3.3.1 Проведення дезінсекції в міру необхідності згідно графіків
3.4 Утримання спортивних та дитячих майданчиків (за наявності)
3.4.1 Підмітання та транспортування сміття в установлене місце з спортивних та дитячих майданчиків щоденно, крім неділь та святкових днів з 6:00 – до 9:00
3.4.2 Регулярний візуальний огляд та перевірка обладнання щомісяця згідно графіків
3.4.3 Детальна перевірка з метою оцінки робочого стану, ступеню зношеності, міцності та стійкості обладнання двічі на рік згідно графіків
3.4.4 Щорічний основний огляд, дрібний поточний ремонт та фарбування обладнання щорічно згідно графіків
3.5. Експлуатація номерних знаків на будинках
3.5.1 Протирання номерних знаків щоквартально згідно графіків
3.5.2 Заміна номерних знаків в міру необхідності згідно графіків
4.1 Капітальний ремонт будинку
4.1.1 Виконання ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників в межах коштів власника згідно планів-графіків
4.2 Благоустрій будинку і споруди та прибудинкової території
4.2.1 Утримання та ремонт об’єкта благоустрою в межах коштів власника згідно переліку заходів
4.2.2 Ремонт прибудинкової території ( в тому числі асфальтобетонного (асфальтового) покриття міжбудинкових проїздів, тротуарів в межах коштів власника згідно переліку заходів
4.2.3 Відновлення та встановлення огорож, облаштування паркувальних майданчиків, відмостків,

щебінкових площадок і садових доріжок, обладнання дитячих майданчиків

в межах коштів власника згідно переліку заходів

 

ДОГОВІР про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

м. Івано-Франківськ

Замовник та

Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр», в особі директора Войтика Вадима Геннадійовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Івано-Франківської міської ради №164-IX від 14.04.2011 р. (далі — Управитель), який оприлюднює даний Договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — Договір) як договір приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України,

поіменовані надалі як Сторони, домовились про наступне:

Стаття 1. Поняття та терміни

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Житловий будинок (далі — будинок) — будівля капітального типу (в тому числі гуртожиток), споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

Житловий комплекс — єдиний комплекс нерухомого майна, до якого входять земельна ділянка у встановлених межах, розміщені на ній житловий будинок або його частина і споруди та інженерні мережі, що утворюють цілісний майновий комплекс.

Замовник — власники (співвласники) усіх житлових і нежитлових приміщень Об’єкта управління або балансоутримувач.

Згода — ненадання заперечень з боку Замовника щодо умов цього Договору упродовж 30 днів або іншого встановленого Договором терміну.

Мешканці — власники, співвласники, наймачі, орендарі, що володіють окремими житловими і нежитловими приміщеннями будинку.

Об’єкт управління (далі — Об’єкт) — окремий будинок, споруда або група будинків і споруд, які становлять цілісний житловий комплекс, разом з прилеглими до них прибудинковими територіями, що надається в управління.

Послуга з управління будинком (далі — Послуга) — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби власників, співвласників в ефективному управлінні належним їм майном, підтриманні Об’єкта в належному технічному стані, організації забезпечення потреб мешканців Об’єкта в житлово-комунальних послугах.

Правила управління будинком — Правила управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 2 лютого 2009 року № 13.

Уповноважений представник Замовника — фізична або юридична особа, яка представляє інтереси всіх Замовників, що проживають (розташовані) в одній квартирі (житловому приміщенні в гуртожитку, нежитловому приміщенні) і повноваження якої визнаються іншими замовниками чи ґрунтуються на довіреності.

Управитель — особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком і забезпечує належну експлуатацію відповідно до закону та договірних умов (у випадку відсутності такої особи функції управителя виконує балансоутримувач).

Управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (даліуправління) — дії, спрямовані на забезпечення сталого функціонування будинку та прибудинкової території відповідно до їх цільового призначення і збереження їх споживчих якостей, а також на організацію забезпечення потреби мешканців будинку в отриманні житлово-комунальних послуг відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

1.2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Предмет договору

2.1. Управитель зобов’язується надавати Замовникові Послуги у житловому будинку, який перебуває на балансі КП «Єдиний розрахунковий центр», а Замовник надає право Управителю відраховувати належну йому плату від загальної суми оплати за житлово-комунальні послуги, а також відшкодовувати здійснені ним необхідні витрати, пов’язані з управлінням Об’єктом, у разі, коли Управитель отримав на такі витрати Згоду Замовника.

2.2. У разі коли згідно з Договором Управителю доручається виконання не всіх функцій з управління Об’єктом, решту функцій Замовник виконує самостійно.

Стаття 3. Обов’язки Управителя

Управитель зобов’язаний:

3.1. Прийняти Об’єкт в управління.

3.2. Надавати Послугу відповідно до вимог Правил управління будинком, у тому числі:

— планувати заходи щодо збереження і сталого функціонування Об’єкта та організовувати надання його мешканцям житлово-комунальних послуг відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

— вести передбачену законодавством звітність, а також технічну документацію щодо стану Об’єкта;

— забезпечувати належну експлуатацію та утримання Об’єкта відповідно до його цільового призначення і здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир та приміщень такого об’єкта;

— забезпечувати здійснення аварійного обслуговування Об’єкта та спільного використання його мереж відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил, усунення порушень якості житлово-комунальних послуг;

— забезпечувати своєчасну підготовку Об’єкта та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

— надавати необхідну інформацію, розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Замовника та мешканців, реєструвати їх звернення, проводити відповідний перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості в установленому порядку

— вести облік вимог (претензій) мешканців у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

— вживати заходів для енергозбереження відповідно до погодженого із Замовником плану.

3.3. Відокремити Об’єкт, переданий в управління від власного майна, а також від іншого майна Замовника шляхом ведення самостійного обліку.

3.4. Здійснювати управління безпосередньо, а також укладати договори із субпідрядниками на виконання окремих видів робіт.

3.5. У разі вчинення будь-якого правочину щодо Об’єкта повідомляти осіб, учасників такого правочину про те, що він є Управителем, а не власником майна.

3.6. Подавати Замовникові у повному обсязі достовірну інформацію про управління Об’єктом протягом місяця з моменту отримання відповідного запиту, якщо інше не встановлено законодавством.

3.7. Планувати та провадити діяльність з управління Об’єктом відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил.

3.8. Попереджувати Замовника про наслідки невжиття або зволікання із вжиттям окремих заходів.

3.9. Вести та зберігати документацію, передбачену Правилами управління будинком.

3.10. Проводити огляд основних конструктивних елементів Об’єкта, за результатами якого складати відповідні акти та забезпечувати проведення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів згідно із стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами щодо строків та регламентами.

3.11. Укладати договори про надання житлово-комунальних послуг мешканцям в установленому законодавством порядку, здійснювати контроль за своєчасним наданням зазначених послуг відповідної якості, проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі в установленому порядку.

3.12. Доводити у встановленому порядку до відома балансоутримувача, Замовника та мешканців плани-графіки поточного ремонту Об’єкта та інформацію про виявленні несправності й ушкодження, усунення яких потребує капітального ремонту.

3.13. Організовувати та проводити збори Замовників для розгляду питання проведення поточного та капітального ремонту Об’єкта, а також в інших встановлених випадках.

3.14. Надавати мешканцям в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін (тарифів), норми споживання, режим надання послуг та їх споживчі властивості.

3.15. Подавати щороку до 1 квітня Замовникові звіт про результати своєї діяльності та стан виконання фінансового, господарського та перспективного планів.

Стаття 4. Обов’язки Замовника

Замовник зобов’язаний:

4.1. Оплачувати Послугу в установлені цим Договором строки та порядку, а також передбачену Договором неустойку.

4.2. Письмово попередити Управителя, якщо Об’єкт обтяжений заставою та (або) сервітутом.

4.3. Погоджувати річні фінансовий, господарський та перспективний плани Управителя протягом одного місяця з моменту подання або внесення пропозицій щодо їх коригування.

4.4. Подавати Управителю в разі незгоди з обсягами та очікуваною вартістю фінансування окремих заходів обґрунтовані письмові вказівки щодо коригування фінансового, господарського та перспективного планів.

4.5. Не втручатися у фінансову та господарську діяльність, що провадиться Управителем згідно з погодженими планами.

4.7. Брати (за потреби) участь у розгляді спорів між Управителем та виробниками (виконавцями) житлово-комунальних послуг, власниками (співвласниками), орендарями, наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта.

4.8. Укласти Договір, підготовлений Управителем на основі типового договору у відповідності до ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

4.9. Своєчасно інформувати Управителя про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах житлового будинку, квартири, приміщення.

4.10. Дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, зберігати товарно-матеріальні цінності у житловому будинку, квартирі, кімнаті, приміщенні відповідно до санітарних та пожежних вимог, встановлених законодавством.

4.11. Забезпечувати цілодобовий доступ до мережі, арматури, розподільних систем представників Управителя за наявності в них відповідного посвідчення.

4.12. Дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

4.13. Про ініціювання розірвання Договору письмово повідомляти Управителя не пізніше ніж за один місяць до запропонованої дати.

Стаття 5. Права Управителя

Управитель має право:

5.1. Від свого імені вчиняти щодо Об’єкта правочини, необхідні для дотримання Правил управління будинком, з урахуванням обмежень, установлених цим Договором.

5.2. Вимагати протягом дії цього Договору усунення порушень своїх прав на управління Об’єктом від третіх осіб, зокрема пред’являти позов про витребування майна з чужого незаконного володіння або усунення порушень своїх прав.

5.3. Доручати за Згодою Замовника повіреній особі вчиняти від свого імені дії, необхідні для управління Об’єктом. Управитель несе відповідальність за дії обраної ним повіреної особи.

5.4. Отримувати від Замовника у повному обсязі достовірну документацію відповідно до Правил управління будинком, а також обґрунтовані письмові вказівки щодо коригування фінансових, господарських, перспективних планів, невжиття або відстрочення вжиття окремих заходів.

5.5. Визначати (якщо не встановлено інше) виконавців окремих житлово-комунальних послуг, укладати в установленому законодавством порядку договори з виробниками, виконавцями, мешканцями об’єкта і контролювати виконання умов таких договорів.

5.6. Вносити Замовникові пропозиції щодо надання додаткових послуг, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені цим Договором, та укладати відповідні договори.

5.7. Отримувати на поточний рахунок плату від мешканців Об’єкта за надані житлово-комунальні послуги.

5.8. Доступу в приміщення Об’єкта з метою ліквідації аварій, усунення неполадок, встановлення і заміни обладнання, проведення технічних та профілактичних оглядів у визначеному законодавством порядку.

5.9. Отримувати від Замовника у повному обсязі платежі за Послугу в установлені цим Договором строки та порядку, плату за спільне використання мереж, а також інші платежі, пов’язані з наданням Послуги за цим Договором.

5.10. Здійснювати обробку персональних даних Замовника, дії щодо їх захисту, а також надавати часткове або повне право обробки персональних даних третім особам для цілей, пов’язаних із виконанням цього Договору та у відповідності до чинного законодавства.

Стаття 6. Права Замовника

Замовник має право:

6.1. Вимагати повернення Об’єкта після закінчення дії Договору, крім об’єкта, відчуженого за його згодою.

6.2. Подавати у письмовій формі претензії (у разі їх виникнення до Управителя) протягом десяти робочих днів від дати виникнення, а також одержувати від Управителя повної та достовірної інформації про управління Об’єктом.

6.3. Перевіряти наявність та правильність ведення Управителем документації, передбаченої Правилами управління будинком.

6.4. У разі виявлення недоліків повертати на доопрацювання Управителю фінансовий, господарський та перспективний плани.

6.5. Здійснювати контроль за якістю надання Управителем Послуги у порядку, передбаченому ст. 11 Договору.

6.6. Вносити Управителю пропозиції щодо надання Послуги, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені цим Договором та рішеннями органу місцевого самоврядування.

6.7. Подавати пропозиції щодо внесення доповнень до цього Договору.

6.8. Ініціювати розірвання цього Договору у випадках та на умовах, що передбачені в ньому.

Стаття 7. Вартість послуг

7.1. Сторони погодилися, що Замовник сплачує за надану Управителем Послугу щомісяця, в межах встановленого тарифу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

7.2. Вартість та порядок оплати додаткових послуг управителя визначається за погодженням Сторін та оформляється додатковими договорами, які є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3. Розрахунковий період за цим Договором починається 20 числа місяця, попереднього за звітним і закінчується 19 числа звітного місяця.

7.4. Рахунок-фактура із зазначеною щомісячною платою за цим Договором, доступна для перегляду на персональній сторінці Замовника на сайті domivka.if.ua.

Рахунок-фактура вноситься в електронний обліковий регістр Управителя.

На вимогу Замовника Управитель зобов’язаний надати рахунок-фактуру на паперовому носії, засвідченому печаткою Управителя.

7.5. Рахунок-фактура, складений на підставі цього Договору, є свідченням фактичного надання Послуги та підставою для оплати.

Стаття 8. Порядок оплати

8.1. Оплата Послуг за кожен розрахунковий період здійснюється (платежі вносяться) не пізніше 29 числа звітного місяця.

8.2. Розрахунки за надані Послуги та авансові внески Замовник сплачує готівкою, перерахуванням на поточний рахунок Управителя або платіжною карткою в національній валюті України.

8.3. Замовник, який прострочив виконання грошового зобов’язання з оплати Послуг, на вимогу Управителя зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,1% від простроченої суми за кожен день прострочення виконання, якщо інше не встановлено законом.

Розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня.

Відповідна вимога Управителя включається до рахунку-фактури на наступний розрахунковий період окремим рядком.

8.4. Сторони погодили, що незалежно від вказаного в платіжному документі призначення платежу, здійсненого Замовником, грошові кошти, що надійшли від Замовника зараховуються в наступному порядку:

— у першу чергу погашаються борги Замовника минулих періодів;

— у другу чергу погашаються неустойка (пеня, штраф);

— у третю чергу погашається сума поточних платежів.

8.5. Сторони домовились встановити строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами Управителя до Замовника про стягнення заборгованості з оплати Послуг, що надаються за цим Договором, та строк позовної давності у 3 (три) роки за вимогами Управителя до Замовника про стягнення неустойки (пені, штрафу), що виникли з цього Договору.

Стаття 9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Сторони не несуть відповідальності у разі, коли порушення зобов’язань за цим Договором сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання зобов’язання.

9.3. Управитель несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну Замовника в розмірі та порядку, що визначаються законодавством.

9.4. Управитель не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну Замовника та мешканців Об’єкта, якщо така шкода спричинена обставинами непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру) або діями Замовника та мешканців Об’єкта.

9.5. Замовник не відповідає за зобов’язаннями Управителя перед третіми особами, якщо інше не встановлено чинним законодавством, цим Договором чи іншою домовленістю Сторін.

9.6. Управитель не відповідає за зобов’язаннями Замовником перед третіми особами, якщо інше не встановлено чинним законодавством, цим Договором чи іншою домовленістю Сторін.

9.7. Жодна із Сторін не відповідає за зобов’язанням іншої Сторони, що виникли до моменту набуття чинності цього Договору.

Стаття 10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.

До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, тощо, але не обмежуються ними.

10.2. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення стороною про настання форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо сторона, яка не може виконати зобов’язання, вжила б заходів, яких вона й справді могла б вжити, для виходу із форс-мажору.

10.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків.

10.4. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну протягом п’яти календарних днів з моменту їх настання.

Замовник інформує Управителя письмовим повідомленням. Управитель — офіційним повідомленням через засоби масової інформації.

Стаття 11. Порядок здійснення контролю за якістю наданої Послуги

11.1. Замовник:

— здійснює контроль за якістю наданої послуги та ефективністю управління Об’єктом шляхом проведення спеціальною контрольною комісією обстеження його технічного стану та опитування (анкетування) мешканців Об’єкта, а також власників (співвласників) окремих приміщень Об’єкта, які в ньому не проживають, щодо якості надання Управителем Послуг згідно з додатками 1 і 2 до цього Договору;

— має право висунути претензії до низької якості Послуги унаслідок вчинення непрофесійних або недбалих дій (бездіяльності) Управителя, що оформлюються у вигляді звернення за підписом понад 50 відсотків Уповноважених представників Замовника.

11.2. У разі встановлення спеціальною контрольною комісією факту погіршення технічного стану Об’єкта внаслідок низької якості надання послуг з управління Об’єктом (визнання підсумкової оцінки діяльності Управителя незадовільною за результатами проведення опитування (анкетування) Уповноважених представників Замовника), Управитель сплачує Замовникові штраф у розмірі 0,5 відсотків річної вартості своїх послуг згідно з актом-претензією, що висувається Замовником.

11.3. Управитель не відповідає за погіршення технічного стану Об’єкта, якщо таке погіршення сталося внаслідок відмови Замовника від співфінансування поточного чи капітального ремонтів Об’єкта.

Стаття 12. Дія договору

12.1. Свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є факт отримання Споживачем та оплати Послуги.

12.2. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2015 року. У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку продовженим.

12.3. Договір може бути розірваний достроково у разі:

— невиконання умов Договору Сторонами;

— відмови Управителя або Замовника від управління у зв’язку з неможливістю для Управителя особисто здійснювати управління Об’єктом;

— складення негативного акта оцінки технічного стану Об’єкта за результатами контролю за якістю наданих Управителем Послуг (з урахуванням вимог п. 11.3 Договору);

— відмови Замовника від виконання цього Договору внаслідок відчуження ним його частки у спільному майні Об’єкта;

— одержання негативних результатів опитування (анкетування) Уповноважених представників Замовника щодо якості наданих Управителем послуг (з урахуванням вимог п. 11.3 Договору);

— ліквідації або реорганізації юридичної особи — Управителя, або визнання її банкрутом;

— припинення юридичної особи або смерті (визнання її недієздатною, обмежено дієздатною або безвісно відсутньою) фізичної особи — Замовника;

— одержання негативних результатів обстеження технічного стану Об’єкта в установленому порядку;

— з інших обставин, передбачених ст. 634 Цивільного Кодексу України.

12.4. Договір надруковано в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради — газеті «Західний кур’єр».

12.5. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід’ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу у випадку їх письмового оформлення. У такому випадку Договір вважається укладеним без урахування обмежень ст. 634 ЦКУ.

Стаття 13. Прикінцеві умови

13.1. Всі угоди, переговори і листування між Сторонами, що стосуються предмета цього Договору, що мали місце до укладання Договору, втрачають силу з дня акцепту.

13.2. Сторони визнають дійсність акцептів, повідомлень, вимог, запитів, що були здійснені шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків, на сайті Управителя, в засобах масової інформації, а також засобами електронного, телефонного, факсимільного чи поштового зв’язку на офіційно повідомлені (чи зареєстровані за однією з Сторін) електронні та поштові адреси, телефони, якщо інше не встановлено цим Договором, вимогами законодавства України чи письмовою домовленістю Сторін.

13.3. Управитель вважає, що всі підписи, повідомлення, вимоги, запити та акцепти здійснені Замовником чи Уповноваженим представником Замовника, якщо заперечення проти цього не надійшли упродовж п’яти робочих днів з моменту вчинення відповідних дій.

13.4. Передача Об’єкта в управління не тягне за собою переходу права власності, довірчої власності на такий Об’єкт до Управителя.

13.5. Визнання недійсними, в тому числі внаслідок змін до законодавства, окремих положень цього Договору, не тягне за собою недійсності інших положень та Договору загалом.

13.6. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

13.7. У разі припинення дії цього Договору Об’єкт передається Замовникові із складенням акта прийняття-передачі.

Стаття 14. Підписи Сторін

Споживач Виконавець
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Підпис_______________________________________

КП «Єдиний розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 35277442, державна реєстрація проведена 05.10.2007 р., номер запису 11191020000005958), р/р 26001300207054 у ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, код 35277442

76018, вул. Незалежності, 9, м. Івано-Франківськ

Підпис_______________________________________

Додаток 1

до Договору про надання послуг з управління будинком, спорудою,

житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

Порядок обстеження технічного стану Об’єкта

1. Спеціальна контрольна комісія, що утворюється на час обстеження технічного стану Об’єкта, складається на дві третини з Уповноважених представників Замовника та на одну третину з представників Управителя (далі — Комісія). Комісія проводить за ініціативою Замовника, мешканців Об’єкта або Управителя обстеження технічного стану Об’єкта у разі висунення Замовником або мешканцями Об’єкта претензій щодо низької якості надання послуг з управління.

Сторони можуть залучати до участі в роботі комісії незалежних експертів.

2. Під час обстеження технічного стану Об’єкта Управитель та Замовник зобов’язаний забезпечити членам комісії безперешкодний доступ до Об’єкта, переданого йому в управління, та відповідних документів, що стосуються Об’єкта.

Управитель має право закріпити за комісією на час її роботи спеціалістів, відповідальних за управління Об’єктом.

3. За результатами обстеження відповідно до вимог законодавства складається акт оцінки технічного стану Об’єкта.

У разі проведення досліджень технічного стану Об’єкта з використанням технічних засобів результати таких досліджень відображаються в зазначеному акті.

Після візуального огляду Об’єкта Комісія оцінює кожний показник його технічного стану як поліпшений “+” або погіршений “-”.

4. Рішення щодо поліпшення чи погіршення технічного стану окремих елементів Об’єкта приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів у присутності не менше ніж двох третин членів Комісії. Результати голосування членів комісії відображуються у протоколі, який є невід’ємним додатком до акта оцінки технічного стану Об’єкта.

Шляхом математичного додавання показників “+” і “-” виводиться додатне або від’ємне число. У разі одержання додатного числа технічний стан Об’єкта визначається як поліпшений, від’ємного — як погіршений. Зазначені відомості щодо кожного Об’єкта відображаються в акті оцінки технічного стану Об’єкта за такою формою:

Найменування конструктивного елемента Об’єкта, що оглядається Рішення комісії щодо технічного стану конструктивного елемента, “+” або “-”
1. Покрівля
2. Перекриття
3. Сходові клітки

__________________________________________________________________ (рішення щодо загального технічного стану Об’єкта)

5. Акт оцінки технічного стану Об’єкта підписується усіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні щодо прийняття відповідного рішення.

Члени Комісії, незгодні з її загальними висновками, можуть підписати зазначений акт із зауваженнями чи особливою думкою.

6. Після завершення обстеження технічного стану Об’єкта акт оцінки технічного стану Об’єкта подається комісією Замовникові та Управителю для ознайомлення і прийняття відповідних рішень.

7. Управитель не відповідає за погіршення технічного стану Об’єкта, якщо таке погіршення сталося внаслідок відмови Замовника від співфінансування поточного чи капітального ремонтів Об’єкта.

Додаток 2

до Договору про надання послуг з управління будинком, спорудою,

житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

Порядок проведення опитування (анкетування) уповноважених представників Замовника щодо якості надання Управителем послуг

1. Опитування (анкетування) проводиться членами спеціальної контрольної комісії (далі — Комісія) анонімно серед осіб віком від 18 років, що проживають у приміщеннях Об’єкта, і охоплює не менш як 50 відсотків таких осіб.

2. Під час опитування (анкетування) респондентам пропонується оцінити за десятибальною шкалою діяльність Управителя за останній рік за такими напрямами:

— проведення роботи із зверненнями громадян;

— складення переліку житлово-комунальних послуг, що надаються мешканцям Об’єкта;

— провадження діяльності із забезпечення підтримки та поліпшення технічного стану Об’єкта;

— підвищення якості житлово-комунальних послуг, що надаються мешканцям Об’єкта;

— урахування інтересів Замовника та мешканців Об’єкта під час здійснення Управління Об’єктом (встановлення чи будівництво споруд, обладнання та об’єктів, щодо яких виникають занепокоєння у мешканців);

— проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців Об’єкта (роз’яснення прийнятих рішень і вчинених дій, в тому числі непопулярних).

3. За кожним напрямом діяльності Управителя виводиться:

— з урахуванням оцінок респондентів середня оцінка;

— середнє арифметичне, що є підсумковою оцінкою дій Управителя.

Підсумкова оцінка діяльності Управителя визначається як:

— незадовільна — у разі отримання від 1 до 3 балів;

— задовільна — від 3 до 6 балів;

— добра — від 6 до 8 балів;

— відмінна — від 8 до 10 балів.

4. Після завершення опитування (анкетування) його результати оформлюються письмово і подаються Комісією Замовнику та Управителю для ознайомлення і прийняття відповідних рішень.

Текст договору у форматі doc

Скан сторінки випуску газети “Західний кур’єр” від 27 грудня 2012 р.

 

Новини ЖКГ